Formularz zgłoszenia dostawcy

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. (EITE) pragnie współpracować z najlepszymi Dostawcami i Wykonawcami, którzy ciągle doskonalą swoją działalność, by odpowiedzieć na coraz wyższe oczekiwania rynkowe. Aby tak się stało, podejmujemy działania w celu rozbudowy naszej bazy Dostawców i Wykonawców, których informujemy o publikowanych postępowaniach.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą z EITE i otrzymywaniem informacji o publikowanych postępowaniach zakupowych, zachęcamy do wypełnienia Formularza zgłoszenia dostawcy oraz wskazania kategorii zakupowych, w których chcą Państwo otrzymywać informacje o wszczętych postępowaniach przez EITE. Zaznaczenie kategorii pozwala na otrzymywanie newsletter’a informującego o nowych postępowania zakupowych w danej kategorii zakupowej.
 

Adres
Imię i nazwisko opiekuna
Kategorie
I. Postanowienia wstępne
1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia usługi Newsletter przez Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-309), przy al. Grunwaldzkiej 472 A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000391862, posiadającą NIP: 957-105-91-90, REGON: 221462531, kapitał zakładowy w wysokości 35.343.500 zł.
2. Korzystanie z usług Newslettera jest bezpłatne. EITE nie pobiera z tego tytułu żadnego wynagrodzenia od Użytkowników.
3. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
4. Usługa Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony.

II. Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają:
Formularz zgłoszenia/ Formularz – oznacza formularz udostępniony przez EITE pod adresem http://energa-ite.com.pl/formularz-zgloszenia-dostawcy.
EITE - oznacza Energa Informatyka i Technologie sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-309), przy al. Grunwaldzkiej 472 A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000391862, posiadającą NIP: 957-105-91-90, REGON: 221462531.
Grupa Energa - oznacza ENERGA SA lub jej następcę prawnego oraz spółki prawa handlowego bezpośrednio lub pośrednio zależne lub powiązane z ENERGA SA w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zm,).
Newsletter – oznacza informacje przekazywane drogą mailową o bieżących opublikowanych przez EITE zapytaniach ofertowych w kategoriach wybranych przez Użytkownika podczas procesu rejestracji. Informacje przekazywane w Newsletterze nie są informacjami handlowymi.
Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zaakceptowała warunki niniejszego Regulaminu oraz przesłała uzupełniony Formularz zgłoszenia.
Regulamin- oznacza niniejszy Regulamin.

III. Zasady korzystania z usługi Newsletter
1. Usługa Newsletter świadczona na żądanie Użytkownika obejmuje otrzymywanie przez Użytkowników, którzy udostępnili EITE swój adres e-mail, drogą elektroniczną, informacji dotyczących prowadzonych przez EITE postępowań zakupowych, zapytań ofertowych w kategoriach wybranych przez Użytkownika podczas procesu zgłoszenia.
2. Korzystanie z usługi Newsletter możliwe jest poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie Formularza zgłoszenia:
   a. Wypełnienie Formularza z zachowaniem poniższych zasad:
      i. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola Formularza, chyba że pole jest oznaczone jako opcjonalne. Obligatoryjne dane firmy wymagane podczas zgłoszenia to: pełna nazwa firmy, NIP, adres, miejscowość, kraj, ogólny adres e- mail firmy. Obligatoryjne dane Użytkownika wymagane podczas przesyłania Formularza to: imię, nazwisko, służbowy adres e-mail.
   b. Wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w Formularzu adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji elektronicznych.
   c. Zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
   d. Naciśnięcie (kliknięcie) na przycisk „Wyślij formularz”. Wysłanie komunikatu „Wyślij formularz”, powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do bazy potencjalnych dostawców EITE. Po przesłaniu wypełnionego Formularza Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu, potwierdzenie dokonania zgłoszenia.
3. Informacje wpisane do Formularza powinny być zgodne z informacjami zawartymi:
   a. w przypadku firm polskich w KRS lub CEIDG,
   b. w pozostałych przypadkach w stosownym dla danego kraju dokumencie potwierdzającym wiarygodność danych rejestrowych firmy.
4. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
   a. podawania EITE wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych,
   b. niezwłocznego aktualizowania danych podanych EITE w Formularzu.
5. Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za autentyczność informacji wpisanych do Formularza.

IV. Odpowiedzialność
1. EITE nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z działań osób trzecich podających się za Użytkownika. EITE zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań, które uzna za stosowne w celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania Regulaminu lub działań powodujących lub mogących spowodować szkodę dla spółki z Grupy Energa. Działania te nie wymagają informowania Użytkownika o przyczynach.
2. EITE nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z powodu niespełnienia minimalnych wymagań technicznych po stronie Użytkownika wskazanych w I ust. 3 Regulaminu.
3. EITE nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia w sprzęcie Użytkownika, który może mu uniemożliwiać skorzystanie z Formularza.
4. EITE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Formularza w sposób niezgodny z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.

V. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Energa Informatyka i Technologie Sp. z o. o. (ADO) jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usługi Newsletter.
2. Podanie w Formularzu imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu firmy, NIP oraz służbowego adresu email jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.
3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c, f RODO, czyli w celu:
   a. zawarcia i realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
   b. wypełniania przez ADO obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy prawa,
   c. realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest prawidłowe prowadzenie i utrzymywanie usługi Newsletter, obsługa oraz archiwizacja korespondencji.
4. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Użytkownikiem umowy oraz przez okres wynikający z przepisów prawa i prawnie uzasadnionego interesu ADO:
   a. w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia,
   b. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków,
   c. w zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
5. Dane osobowe Użytkownika nie będą̨ przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Odbiorcą danych osobowych Użytkownika mogą zostać:
   a. uprawnione organy publiczne,
   b. podmioty Grupy Energa, na podstawie wewnętrznych umów,
   c. podmioty dostarczające korespondencję,
   d. podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
   e. podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego,
   f. podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie utrzymania systemów wykorzystywanych przez ADO (w tym poczty elektronicznej).
7. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
   a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
   b. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
   c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
   d. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO,
   e. złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
8. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym RODO.
9. W oparciu o dane osobowe EITE nie będzie podejmować wobec Użytkowników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
10. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień́, o których mowa powyżej, należy kontaktować́ się̨ z EITE pod adresem e-mail: energa-ite@energa.pl, albo za pośrednictwem adresu korespondencyjnego: 80-309 Gdańsk Al. Grunwaldzka 472A. 11. Z inspektorem ochrony danych (IOD) Użytkownik może skontaktować się pod adresem e-mail: iod.eite@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (ust. 10). 12. Z uprawnień wskazanych w ust. 7 Użytkownik może skorzystać kontaktując się pisemnie z ADO lub IOD, na adresy wskazane w ust. 10 lub 11. 13. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w „Polityce Prywatności” dostępnej na stronie Formularza.

VI. Własność intelektualna
1. Strona Formularza chroniona jest prawem autorskim.
2. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Formularza w tym do logo, a także do układu i kompozycji tych elementów, umieszczonych na stronie Formularza przysługują EITE. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkownika jakichkolwiek elementów graficznych stanowiących przedmiot praw przysługujących EITE bez jej uprzedniej zgody.
3. Wyłączne prawa do wszelkich elementów, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.), udostępnianych przez EITE lub partnerów EITE w Newsletterze, w szczególności prawa autorskie, przysługują EITE lub podmiotom, z którymi EITE zawarła odpowiednie umowy.
4. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Newslettera w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, zasad poufności oraz praw autorskich i własności intelektualnej EITE oraz osób trzecich.

VII. Reklamacje
1. Użytkownik może zgłaszać zastrzeżenia związane z usługą Newsletter w formie reklamacji.
2. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi Newsletter można składać na przykład pisemnie na adres korespondencyjny EITE, albo elektronicznie: eite-dostawcy@energa.pl.
3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany w Formularzu, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
4. Ustosunkowanie się do reklamacji przez EITE następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.
5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, EITE zwróci się do Usługobiorcy o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

VIII. Rezygnacja z Newslettera
Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z usługi Newsletter (rezygnacji z usługi), w szczególności poprzez przesłanie wiadomości e-mail do EITE na adres: eite-dostawcy@energa.pl.

IX. Zmiany Regulaminu
1. EITE może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
   a. konieczności dostosowania Regulaminu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
   b. konieczności dostosowania Regulaminu do zaleceń, orzeczeń, postanowień, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
   c. zmiany zakresu lub świadczonych przez EITE usług, do których stosują się zapisy Regulaminu,
   d. konieczności usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich;
   e. zmiany danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
   f. zmiany warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, EITE udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Formularza
3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.energa-ite.com.pl/energa-informatyka-i-technologie i obowiązuje od dnia 18.03.2020r.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.