Obowiązek informacyjny

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Energa Informatyka i Technologie Spółka z o. o. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472A.

2. Nasze dane kontaktowe to: energa-ite@energa.pl, adres korespondencyjny 80-309 Gdańsk Al. Grunwaldzka 472A.

3. Z inspektorem ochrony danych (IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.eite@energa.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).

4. Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, c, f RODO, czyli w celu:

 • zawarcia i realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • wypełniania przez ADO obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy prawa, w tym wynikających m.in. z przepisów ustaw podatkowych, przepisów o rachunkowości, ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawa zamówień publicznych,
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest obsługa oraz archiwizacja korespondencji, dochodzenie, obrona i ustalenie roszczeń.

5. Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie lub od Twojego pracodawcy lub wykonawcy / podwykonawcy / kontrahenta Energa Informatyka i Technologie Spółka z o. o., którego reprezentujesz, w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy na rzecz Energa Informatyka i Technologie Spółka z o. o.

6. Zakres danych osobowych otrzymanych i przetwarzanych może obejmować dane kontaktowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu a także dane dotyczące wykonywanego zawodu, działalności gospodarczej, udziału w spółce cywilnej, zatrudnienia u wykonawcy / podwykonawcy / kontrahenta Energa Informatyka i Technologie Spółka z o. o. lub współpracy z nim w postaci np. stanowiska, pełnionej funkcji, nazwy firmy.

7. Podanie danych adresowych jest niezbędne celem obsługi korespondencji przez Energa Informatyka i Technologie Spółka z o. o.

8. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać :

 • Uprawnione organy publiczne,
 • Podmioty Grupy Energa, na podstawie wewnętrznych umów,
 • Podmioty dostarczające korespondencję,
 • Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
 • Podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego,
 • Podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie utrzymania systemów wykorzystywanych przez ADO (w tym poczty elektronicznej).

9. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Państwem umowy oraz przez okres wynikający z przepisów prawa i prawnie uzasadnionego interesu ADO:

 • W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń,
 • W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków,
 • W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

10. Informujemy o przysługującym prawie do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
 • sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania oraz nie zachodzą przesłanki wyłączające prawo, wskazane w art. 17 ust. 3 RODO,
 • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień może Pan/Pani skorzystać kontaktując się pisemnie z ADO lub IOD (pkt 2 lub 3).

11. Informujemy o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.