Weryfikacja dostawców przed podpisaniem Umowy

Każdy potencjalny Wykonawca przed zawarciem z nami umowy jest poddawany weryfikacji w drodze wywiadu gospodarczego, realizowanego przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny.

Jakiekolwiek informacje, wynikające z raportu z wywiadu, o którym mowa powyżej, które mogą świadczyć
o nierzetelności Wykonawcy, w szczególności w zakresie:

  • powiązań osobowych Wykonawcy z pracownikami lub współpracownikami z Grupy Energa,
  • sytuacji finansowej, nie dającej rękojmi należytego wykonania umowy, w szczególności dotyczące potencjalnej lub aktualnej upadłości, restrukturyzacji lub likwidacji,
  • postępowań prowadzonych przez właściwe organy ścigania,
  • naruszenia w prowadzonej działalności prawa lub zasad etyki,
  • nieprzestrzegania praw pracowniczych i praw człowieka skutkują odrzuceniem oferty lub nie zawarciem umowy.

Wykonawcy, którzy mają z nami podpisane umowy/zamówienia, poddawani są również weryfikacji po podpisaniu umowy/zamówienia.

Weryfikujemy takie wskaźniki jak:

  • terminowość realizowanych prac,
  • jakość wykonywanych prac.

O dokonanej ocenie informujemy naszych dostawców – na jej podstawie podejmujemy decyzje dotyczące potencjalnej współpracy w ramach przyszłych postępowań przetargowych i innych procesów zakupowych.