Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego dla EITE

W dniu 6 lutego 2019 roku Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., po przeprowadzonej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego procedurze sprawdzającej, otrzymała świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego i trzeciego stopnia, potwierdzające zdolność.

Spółki do ochrony informacji niejawnych, do klauzuli Tajne włącznie. Otrzymane świadectwo zapewnia Spółce dostęp do informacji niejawnych w związku z wykonywaniem umów lub zadań wynikających z przepisów prawa. We wszystkich tych kategoriach przyznane Spółce świadectwa bezpieczeństwa będą ważne do lutego 2026 r. w przypadku klauzul wyższego rzędu, jak np. „tajne”, a w przypadku klauzul niższej rangi, jak np. „poufne”, do lutego 2029 r.