Informacje ogólne o zakupach

W postępowaniach zakupowych zapewniamy zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wszystkich potencjalnych dostawców:

  • Negocjacje przez nas prowadzone mają charakter poufny;
  • Zastrzegamy sobie prawo do swobodnej oceny przekazanych dokumentów oraz przeprowadzenia negocjacji z dostawcami uznanymi w naszej ocenie za zdolnych do realizacji zamówienia;
  • Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania różnych instrumentów, mających na celu uzyskanie najkorzystniejszej oferty cenowej od dostawców;
  • Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi dostawca. Niezależnie od wyniku postępowania ofertowego, nie będziemy odpowiedzialni, ani dłużni w jakikolwiek sposób za poniesione przez Wykonawcę koszty lub straty w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

I Ty możesz zostać naszym dostawcą, jeśli:

  • Posiadasz uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • Posiadasz niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujesz potencjałem technicznym i kadrą zdolną do wykonania zamówienia;
  • Nie znajdujesz się w stanie upadłości lub likwidacji, nie jesteś objęty zarządem komisarycznym lub sądowym, Twoja działalność nie została zawieszona, ani nie został złożony wniosek o wszczęcie postępowania, z któregokolwiek z wymienionych tytułów;
  • Stosujesz zasady etyki w prowadzonym biznesie, przeciwdziałasz korupcji, przestrzegasz praw pracowniczych i praw człowieka, przestrzegasz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działasz zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska;
  • Znajdujesz się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • Zachowujesz należytą staranność przy weryfikacji swoich dostawców, również pod kątem prawidłowości ich rozliczeń podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń z tytułu podatku od towarów i usług.
Podstawy prawne prowadzonych postępowań

Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o. nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.z 2013 roku, poz. 907 ze zm.) (dalej: PZP).

W przypadkach, gdy odbiorcą przedmiotu Zamówienia są spółki Grupy Energa podlegające przepisom PZP i przedmiot Zamówienia oraz jego wartość wskazują na obowiązek jej stosowania, postępowanie przeprowadzone jest zgodnie z zapisami ustawy PZP.

W postępowaniu prowadzonym w oparciu o PZP Spółka realizuje proces z bezwzględnym poszanowaniem zasad określonych w przepisach tej ustawy oraz stosuje tryby i wzory dokumentów w niej wymagane.

Kontakt:

EITE Zapytania Ofertowe eite.zapytaniaofertowe@energa.pl